Nepřímé
měření srážek

Využívá dat ze stávající
telekomunikační
infrastruktury.

Vysoké
rozlišení

Získávání dat
v sub-minutovém intervalu.
Vysoká prostorová hustota dat.

Monitorování deště
v reálném čase

Získávání dat
z velkého množství senzorů
v reálném čase.

Podélně integrované měření srážek blízko povrchu

Vysoká korelace s pozemním měřením. Data odpovídají srážkám, které skutečně dopadají na zemský povrch.

TEL4RAIN - Srážková pole s vysokým rozlišením získaný s využitím telekomunikačních mikrovlnných spojů

TEL4RAIN

TEL4RAIN benefity:

Městská hydrologie

včasné předpovědi odtoku a bleskových záplav (základem je vysoké časové a prostorové rozlišení dešťových dat)

Optimalizace

řízení systémů městského odvodnění a optimalizace řízení procesů v čistírnách odpadních vod

Korekce srážkových produktů z meteo-radarů

zlepšení hydrologických předpovědí i analýza minulých událostí

TEL4RAIN TÝM

Projektový tým sestává z akademických pracovníků a specialistů Českého vysokého učení technického v Praze v oborech hydrologie, hospodaření s vodou a hydrologického modelování v urbanizovaných územích, rádiového inženýrství a informačních technologií. Spolupracujeme také se zahraničními výzkumnými týmy.
Na projektu dále spolupracujeme se zainteresovanými subjekty a konečnými uživateli z pražských vodohospodářských společností, Magistrátu hl. m. Prahy a se specialisty z telekomunikační společnosti T-Mobile.

Spolupracující společnosti a instituce

PVS a.s.    Pražské vodovody a kanalizace a.s.    T-Mobile, a.s.

Kontakt

www.tel4rain.cz / vojtech.bares@cvut.cz / +420 224 354 339, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební / Katedra hydrauliky a hydrologie - Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice