O projektu

TEL4RAIN

O projektu Tel4Rain

Tel4Rain je inovativní projekt, ve kterém se snažíme využít komerční mikrovlnné spoje mobilních telekomunikačních sítí k měření dešťových srážek jako doplnění konvenčních způsobů měření.

Komerční mikrovlnné spoje reprezentují prominentní příklad senzorů, které jsou primárně využívány pro jiné účely a mají široké kontinentální pokrytí. Komerční mikrovlnné spoje jsou rádiová spojení z bodu do bodu, která operují na frekvencích, při kterých je rádiový signál výrazně utlumen dešťovými kapkami. Útlum signálu je silně závislý na objemu vody (intenzitě deště) podél dráhy mikrovlnného spoje. Tento efekt útlumu činí z mikrovlnných spojů potenciálně velice přesné dešťové senzory. Nicméně tyto senzory jsou optimalizované a řízené pro jejich primární funkci – telekomunikaci, ne pro měření dešťových srážek.

Tel4Rain usiluje o:

  • vytvoření robustního systému pro poskytování spolehlivého měření dešťových srážek, který využívá komerčních mikrovlnných spojů a je založen na pokročilých technologiích k převedení útlumu signálu na intenzitu dešťových srážek a
  • vybudování rámce pro implementaci tohoto systému pro praktické použití a později i pro jeho operativní využívání. Toto představuje ambiciózní plán, který vyžaduje inter-disciplinární a trans-disciplinární spolupráci mezi vědci a výzkumníky v oborech hydrologie, vodního hospodářství a elektromagnetického pole a také zainteresovanými subjekty (národními hydrometeorologickými instituty, mobilními operátory a konečnými uživateli dešťových produktů).

Hlavní znaky Tel4Rain:

  • Komerční mikrovlnné sítě jsou ideálním příkladem nové in-situ technologie s globálním kontinentálním pokrytím a s vysokým potenciálem pro řešení jedné z hlavních výzev pozorování Země – měření dešťových srážek, především v oblastech, kde jsou tradiční in-situ měření nedostatečná, např. na urbanizovaných územích, v horských povodích a v méně rozvinutých zemích.
  • Vzhledem k existenci a stávajícímu provozu komerčních mikrovlnných sítí, není k získání dešťových dat třeba dalších výdajů na vytvoření nové infrastruktury, provozní energii a provádění údržby, čímž se tato technologie stává efektivní a udržitelnou také v rozvojových zemích.
  • Pomocí optimalizovaných algoritmů mohou dešťová data získaná z mikrovlnných spojů dosáhnout vysoké přesnosti a v rámci tohoto projektu se také vyvíjí úsilí k zajištění kompatability a interoperability těchto dat s daty z jiných relevantních veřejných i soukromých zdrojů včetně operačních služeb.
  • Budou vyvinuta řešení pro poskytování různých dešťových produktů založených na mikrovlnných spojích, ale také provozní modely k zajištění širokého využití celého konceptu inovativního měření dešťových srážek.